podatek

Ochrona przed zwolnieniem z pracy obejmuje jak się okazuje całkiem dużą grupę osób. Ochrona taka może uniemożliwić pracodawcy zwolnienie pracownika z zajmowanego przez niego stanowiska. W jakich sytuacjach przedsiębiorca nie może wręczyć wypowiedzenia swojemu pracownikowi? Przekonajmy się! 

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/ochrona-przed-zwolnieniem-z-pracy-kogo-obejmuje/ 

Kogo obowiązuje ochrona przed zwolnieniem z pracy – wiek emerytalny? 

Warunkami, które muszą zostać spełnione, żeby pracownikowi mogła przysługiwać ochrona przed zwolnień z pracy w wieku przedemerytalnym to:

 • Pracownik musi osiągnąć wiek niezbędny do przyznania mu prawa do emerytury. Dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat. 
 • Pracownik musi legitymować się odpowiednim stażem pracy.

Urlop lub zwolnienie lekarskie

Według przepisów prawa pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w momencie, kiedy pracownik jest na urlopie, a także jest w momencie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeśli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Nieobecność, dająca ochronę przed zwolnieniem to też nieobecność spowodowana chorobą, czyli zwolnienie zdrowotne.

Ciąża i urlop macierzyński 

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę kobiecie w okresie ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego.

Ochroną przed zwolnieniem objęty jest także ojciec wychowujący dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Do urlopów, w czasie korzystania z których pracownik jest objęty ochroną, należą urlopy:

 • macierzyński,
 • na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • rodzicielski,
 • ojcowski.

Pracownikowi, który korzysta z takiego urlopu nie można:

 • wypowiedzieć umowy o pracę,
 • wypowiedzieć warunków pracy i płacy,
 • rozwiązać z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia

Ochrona działaczy związkowych

Ochrona ta dotyczy również działaczy związkowych. Jednak należy pamiętać, że nie każdy działać taką ochroną może być objęty. Pracowników podlegających ochronie wskazuje pracodawcy zarząd zakładowej organizacji związkowej. Pracodawca bez zgody zarządu nie może wypowiedzieć, ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem albo z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej. 

Kto jeszcze podlega ochronie przed zwolnieniem? 

Z ochrony przed zwolnieniem z pracy mogą korzystać również m.in.:

 • członkowie rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego lub przedsiębiorstwa mieszanego,
 • członkowie rady nadzorczej: spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, spółdzielni,
 • osoby skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii,
 • aptekarze pełniący funkcję z wyboru w organach izb aptekarskich,
 • pielęgniarki lub położne pełniące funkcję z wyboru w organach odpowiednich izb samorządowych,
 • lekarze pełniący funkcję z wyboru w organach izb lekarskich oraz lekarze weterynarii pełniący funkcję z wyboru w organach izb lekarsko-weterynaryjnych,
 • posłowie i senatorowie oraz radni,
 • żołnierze powołani do czynnej służby wojskowej,
 • społeczni inspektorzy pracy,
 • członkowie rad pracowników,
 • członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej,
 • członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawiciele pracowników w: spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek.

Zobacz też: http://www.eduforum.pl/oplata-mocowa-czym-nowy-wydatek/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here